Openingsuren

Dinsdag t.e.m. Zaterdag van 10.00u tot 18.00u & Zondag van 10.00u tot 14.00u - Maandag gesloten

Moonlight Shop

logo-moonlight-shop

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Belangrijke opmerking :

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen ! Als hij jonger is dan 18 jaar, dan heeft hij een duidelijke toestemming nodig van één zijn ouders of van zijn voogd om een bestelling te plaatsen en of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite www.moonlight-shop.com/ (hierna «Site» genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna «Internetter» genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming MOONLIGHT, gevestigd te Leopoldwal 1, te 3700 Tongeren, ingeschreven in het handelsregister van Tongeren onder het nummer 12646, RPR - BTW-nr. BE 0821552881.
Via de Site kan MOONLIGHT producten te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna «Gebruikers» genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en MOONLIGHT gezamenlijk de «Partijen» en afzonderlijk «Partij» worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan «Koper» wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.
Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.
Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door MOONLIGHT. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval MOONLIGHT van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.
Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.
Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.
Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop.
De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels naar keuze van de koper.

Artikel 2. Producten - Prijzen

2.1. Producten

De door MOONLIGHT aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd. Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Niet-beschikbare Producten worden, zolang ze verkrijgbaar zijn, nabesteld bij de leveranciers.
De illustrerende teksten en foto’s bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. MOONLIGHT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro. Eventuele kortingen alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend.
In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de porto- en verpakkingskosten die aanvullend in rekening worden gebracht en waarvan de Gebruiker in kennis wordt gesteld op het moment dat zijn bestelling definitief is bevestigd. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.
De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd tot de aangeduide datum, zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.
MOONLIGHT behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking).

2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur :
Voor een verzending in België met een gewicht van 0 t/m 10 Kg zal een verzendingskost van 7,50 € aangerekend worden. Verzendingskosten naar het buitenland zijn afhankelijk van het gewicht van de verzending en de plaats van bestemming. Deze worden aan de verkoper meegedeeld per email bij de bevestiging van de bestelling. MOONLIGHT behoudt zich het recht voor dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven.
Bestellingen van minimum 50 € en binnen een straal van 40 Km - waarbij de onderneming MOONLIGHT, gevestigd te Leopoldwal 1, te 3700 Tongeren als middelpunt dient - worden geheel gratis bij de Koper aan huis geleverd.
De bijdrage in de beheers– en verzendingskosten van de bestelling, blijft verschuldigd ook al doet de Koper zijn rechten gelden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die MOONLIGHT aldaar te koop aanbiedt.
De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje «Kopen» te klikken.
De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

 • een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Winkelwagentje",
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op "Terug"; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op "Bestellen" heeft geklikt ;
 • de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op «Bestellen».

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door zich eerst te registreren als nieuwe klant. In dit geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren. Later kan de gebruiker steeds als klant op de website inloggen door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.
De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Betalingen gebeuren via overschrijving of door contante betaling (deze laatste is enkel toegestaan mits de Gebruiker zijn bestelling wenst af te halen in de winkel).

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op «Bevestigen» klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van MOONLIGHT of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door MOONLIGHT.
In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door MOONLIGHT.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door MOONLIGHT verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.
In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

 • Normale termijn: Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de gemiddelde leveringstermijn 14 kalenderdagen (10 werkdagen), te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van betaling door de Koper.
 • Indien de verzending niet binnen een normale termijn kan gebeuren, wordt dit meegedeeld aan de Koper.

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend op het adres geleverd dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.
De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. MOONLIGHT stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Producten of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.
De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende :

 • BIJ DE KOPER OF OP HET ADRES VAN ZIJN KEUZE

MOONLIGHT levert alles bij de Koper binnen een normale termijn, zonder toeslag.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft tien (7) werkdagen de tijd om het of de door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : MOONLIGHT – Leopoldwal 1 – 3700 Tongeren. Het bewijs van terugzending door de Post dient verplicht te worden gevalideerd.
Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal MOONLIGHT de Koper binnen dertig (30) dagen nadat MOONLIGHT het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door MOONLIGHT strekt tot kennisgeving aan MOONLIGHT van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de Producten terug te zenden naar MOONLIGHT, welke ten laste van de Koper blijven.

Artikel 6.

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee, en, in voorkomend geval, een deelname in de verwerkings- en incassokosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 4 en 5 hierna).
Worden niet aanvaard als betalingswijze : postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques.
Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen :
1. Per overschrijving via Recordbank.
De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van MOONLIGHT om deze te weigeren. Een bestelling kan geweigerd worden wanneer de Koper bij de vereffening van vorige aankopen in gebreke is gebleven, of ingeval MOONLIGHT van oordeel is dat artikels te dikwijls werden teruggezonden of verloren. 
In elk geval behoudt MOONLIGHT zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van :

 • een bestaand geschil met de Koper;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling;

Alsdan kan MOONLIGHT onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties

Een afwijking bij de ontvangst van het pakje : 
De Koper hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen met MOONLIGHT. Wordt het pakje geleverd per vervoerder, dan neemt de chauffeur het artikel meteen terug en zorgt MOONLIGHT voor de verdere afhandeling.

7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

Als een artikel hem niet bevalt, heeft de Koper 7 dagen om het in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Deze termijn van 7 kalenderdagen dient verplicht nageleefd te worden.
Elk geretourneerd artikel moet volledig en in nieuwe staat zijn.
Worden niet teruggenomen :

 • artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, alsook gedragen kledij.
 • artikelen die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige artikelen, artikelen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken.
 • artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.
 • artikelen die teruggezonden, worden in deze staat, blijven bij MOONLIGHT ter beschikking van de Koper die ze dient te betalen.

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt MOONLIGHT zich het recht voor, een volgende bestelling te weigeren.
Om te ruilen of terug te geven artikelen worden terugbetaald in de vorm van een waardebon (1 jaar geldig) voor een volgende aankoop. De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Als de Koper een zwaar of omvangrijk artikel terugstuurt, belt hij MOONLIGHT die de beste oplossing zal voorstellen. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. De kosten voor de verwerking en de verzending van de bestelling blijven verschuldigd, ook al doet de Koper zijn recht gelden om zijn bestelling deels of volledig terug te zenden.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door MOONLIGHT, Leopoldwal, 1, te 3700 TONGEREN, RPR-BTW-BE 0821552881, verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, het globale beheer van de relaties met het klienteel, met inbegrip van de commerciële promotie van produkten MOONLIGHT en hun commerciële partners.
De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (MOONLIGHT – Leopoldwal 1 – 3700 Tongeren) of een mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) te verzenden, vergezeld van een recto-verso copie van zijn identiteitskaart.
De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van MOONLIGHT worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”. Indien hij enkel MOONLIGHT catalogi wenst te ontvangen, volstaat het dit mee te delen aan MOONLIGHT – Leopoldwal 1 - 3700 Tongeren of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.
MOONLIGHT kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van MOONLIGHT mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. MOONLIGHT gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.
Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die MOONLIGHT via de Site aanbiedt, te personaliseren.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of «webbanners», waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.
Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

MOONLIGHT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.
Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.
Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal MOONLIGHT de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft MOONLIGHT de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor MOONLIGHT om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen MOONLIGHT en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.